หลักการใช้ภาษา


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hpGpRn83bHY
การใช้ภาษาที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องสามารถสื่อสารให้บรรลุวัตถุประสงค์และสร้างความประทับใจแก่ผู้รับสาร ปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งคือการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับการสื่อสาร ดังนั้นผู้สื่อสารควรศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องประเภทของภาษา ความหมายของคำและประเภทของประโยค

หลักการใช้ภาษา ประกอบด้วย

  1. ภาษา
  2. คำ
  3. ประโยค

back.jpghome.jpgnext.jpg