เรื่อง ความสำคัญของการสื่อสาร | เรื่อง หลักการใช้ภาษา | เรื่อง ระดับภาษา | เรื่อง ราชาศัพท์และสำนวนไทย | เรื่อง การฟัง | เรื่อง การพูด | เรื่อง การอ่าน | เรื่อง การอ่านจับใจความ | เรื่อง การเขียน | เรื่อง ตัวอย่างงานเขียนที่ได้รับรางวัล จุดประสงค์

เรื่อง ความสำคัญของการสื่อสาร

1. นักเรียนสามารถบรรยายความสำคัญของการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนมีความสนใจในการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสม
3. นักเรียนสามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

เรื่อง หลักการใช้ภาษา

1. นักเรียนสามารถบอกการใช้หลักภาษาที่ถูกต้องได้
2. นักเรียนมีลักษณะนิสัยในการใช้หลักภาษาที่ดี
3. นักเรียนสามารถใช้หลักภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

เรื่อง ระดับภาษา

1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการจำแนกระดับภาษาได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนมีความสนใจในระดับภาษา
3. นักเรียนสามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องตามระดับภาษา

เรื่อง ราชาศัพท์และสำนวนไทย

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของสำนวนต่าง ๆ และคำราชาศัพท์ ได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนเห็นคุณค่าของสำนวนและและคำราชาศัพท์
3. นักเรียนสามารถเลือกใช้ถ้อยคำ สำนวนภาษา และคำราชาศัพท์ ได้เหมาะสม

เรื่อง การฟัง

1. นักเรียนสามารถบอกหลักการเป็นผู้ฟังที่ดีได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนมีลักษณะนิสัยในการฟังที่ดี
3. นักเรียนสามารถเป็นผู้ฟังที่ดีได้

เรื่อง การพูด

1. นักเรียนสามารถบอกหลักการเป็นผู้พูดที่ดีได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนมีลักษณะนิสัยในการพูดที่ดี
3. นักเรียนสามารถเป็นผู้พูดที่ดีได้

เรื่อง การอ่าน

1. นักเรียนสามารถบอกความสำคัญของการอ่านได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนมีลักษณะนิสัยในการอ่านที่ดี
3. นักเรียนสามารถอ่านได้บรรลุจุดประสงค์ของการอ่าน

เรื่อง การอ่านจับใจความ

1. นักเรียนสามารถบอกรายละเอียดของเรื่องราวที่อ่านได้อย่างชัดเจน
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำได้
3. นักเรียนสามารถสรุปหรือย่อเรื่องที่อ่านได้

เรื่อง การเขียน

1. นักเรียนสามารถบอกหลักการเขียนได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนมีลักษณะนิสัยในการเขียนที่ดี
3. นักเรียนมีทักษะการเขียนประเภทต่างๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

เรื่อง ตัวอย่างงานเขียนที่ได้รับรางวัล

1. นักเรียนสามารถบอกผลงานหนังสือที่ได้รับรางวัลได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนเห็นคุณค่าของงานเขียนที่ได้รับรางวัล
3. นักเรียนสามารถพูดถึงผลงานที่ได้รับรางวัลได้อย่างถูกต้อง



home.jpg